Xác định Hệ số điều chỉnh (Adjustment Factor) và hệ số hiển thị (Impression Multiplier) trong DOOH

Bài viết này khám phá những yếu tố nào có thể tăng tốc cho DOOH hướng tới khả năng tương thích đa nền tảng. Trong đó, chủ đề chuyển đổi dữ liệu từ chỉ số phát hiện (detection metric) thành chỉ số đối tượng (audience metric) sẽ được tập trung làm rõ.

ADJUSTMENT: TỪ PHÁT HIỆN (DETECTION) TỚI HIỂN THỊ (IMPRESSIONS)

Việc điều chỉnh bất kỳ công nghệ đo lường nào để vùng phát hiện (detection zone) khớp hoàn toàn với vùng có khả năng xem (viewability zone) của màn hình kỹ thuật số ngoài trời DOOH là điều không hề dễ dàng. Trong trường hợp này, cần phải xác định một hệ số điều chỉnh để chuyển đổi số liệu từ cơ chế phát hiện thành số liệu hiển thị đối với người xem.

VÙNG CÓ KHẢ NĂNG XEM (VIEWABILITY ZONE) VÀ VÙNG PHÁT HIỆN (DETECTION ZONE)

Vùng khả năng xem là một phần của định nghĩa về yếu tố tạo ấn tượng với khán giả. Ngược lại, vùng phát hiện dựa trên các giới hạn của công nghệ phát hiện (ví dụ: hầu hết các máy ảnh đều có trường nhìn ngang nhỏ hơn 80°). Chúng là các số liệu khác nhau. Chẳng hạn, có thể có một lần hiển thị đối tượng hợp lệ nhưng công nghệ và máy móc không thể phát hiện được.


Trong hình minh họa này, đối tượng được phát hiện sẽ luôn thấp hơn đối tượng thực tế (số lần hiển thị). Thông thường, nếu cần điều chỉnh thì đó là do vùng phát hiện thấp hơn vùng khả năng xem. Điều ngược lại là rất hiếm.

QUY ĐỔI THEO HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (ADJUSTMENT FACTOR)

Để ước lượng cho sự khác biệt giữa vùng phát hiện và vùng khả năng xem, chỉ số phát hiện được nhân với một hệ số điều chỉnh để chuyển đổi nó thành số lần hiển thị với đối tượng. Mô hình toán học đằng sau hệ số điều chỉnh này dựa trên bản đồ hành trình và dữ liệu lịch sử của các chiến dịch đã thực hiện.


THAM KHẢO MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI LẬP BẢN ĐỒ HÀNH TRÌNH

Mô hình chuyển đổi điều chỉnh chỉ số phát hiện trong thời gian thực thành chỉ số hiển thị đối tượng hợp lệ để đánh giá tốt nhất tổng số lượt tiếp cận đối tượng thực tế của một màn hình quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời.

Mô hình chuyển đổi này tính đến các đặc điểm của màn hình và máy ảnh, cũng như trường nhìn của mỗi người xem. Dữ liệu phát hiện và ánh xạ hành trình kết quả được so sánh để tạo mô hình chuyển đổi. Hệ số điều chỉnh chuyển đổi được tính cho cả số lượng đối tượng, cũng như thời gian dừng và thời gian chú ý của họ.

Việc tính toán chính xác số lượt tiếp cận của một chiến dịch quảng cáo là vô cùng quan trọng, nó giúp cho các marketer có được cái nhìn tổng quan, đánh giá đúng tình hình thực tế và hiệu quả của chiến dịch. Vì vậy, việc xác định hệ số hiển thị và hệ số điều chỉnh là vô cùng quan trọng. Tìm hiểu thêm các bài viết của chúng tôi về DOOH tại blog pooh.vn.

Bài viết tham khảo từ Quividi.

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe